Bel direct!
0541-291782

Disclaimer

Disclaimer

Informatie over producten en diensten (van Derden)

Op de website wordt informatie verstrekt, van producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Huub Sanderink Landbouwmechanisatie BV, niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Huub Sanderink Landbouwmechanisatie BV wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Intelectuele eigendomsrechten

Huub Sanderink Landbouwmechanisatie BV behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Huub Sanderink Landbouwmechanisatie BV, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Linken naar deze website is toegestaan, mits de context van relevantie is

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Huub Sanderink Landbouwmechanisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt Huub Sanderink Landbouwmechanisatie BV geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Huub Sanderink Landbouwmechanisatie BV wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (iv) het verlies van gegevens, (v) downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (vi) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Huub Sanderink Landbouwmechanisatie BV

Wijzigingen

Deze website is een uitgave van Huub Sanderink Landbouwmechanisatie BV. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Huub Sanderink Landbouwmechanisatie BV kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan Huub Sanderink Landbouwmechanisatie BV garanderen dat adviezen en strategieƫn toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval. Huub Sanderink Landbouwmechanisatie BV streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Huub Sanderink Landbouwmechanisatie BV zich het recht om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Huub Sanderink Landbouwmechanisatie BV en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Huub Sanderink Landbouwmechanisatie BV wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande. Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal de uitgever van deze site hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.