Bel direct!
0541-291782

Garantie

Garantie

Voor informatie over garantie kunt u de Algemene Voorwaarden raadplegen of het desbetreffende artikel hieronder

Artikel 14: Garantie en overige aanspraken

14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat opdrachtnemer voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen pre s- tatie. Als een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit arti kel eveneens van toepassing. 14.2. Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken die niet nieuw waren op het m o- ment van levering. 14.3. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest, zal opdrachtnemer de ke u- ze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitv oert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uitvo e- ren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Bestond de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangel e- verd materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren. 14.4. Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden hersteld of vervangen, mo e- ten door opdrachtgever aan hem worden toegezonden. 14.5. Voor rekening van opdrachtgever komen: a. alle transport - of verzendkosten; b. kosten voor demontage - en montage; c. reis - en verblijfkosten. 14.6. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een event u- eel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren. 14.7. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichti n- gen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan. 14.8. a. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van: - normale slijtage; - onoordeelkundig gebruik; - niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; - installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden; - gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever; - gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen. b. Geen garantie wordt gegeven op: - het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever; - onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend. 14.9. Het bep aalde in de leden 2 t/m 8 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van opdrachtgever op grond van wanprestatie, non - conformiteit of welke andere grondslag dan ook. 14.10. Opdrachtgever kan rechten uit hoofde van dit artikel nie t overdragen